FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİMİZ

KORPORATİV HÜQUQ, BİRLƏŞMƏLƏR VƏ YA UDULMALAR

 • Hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya ləğvi
 • Korporativ katiblik xidmətləri
 • Birgə müəssisələrin təsis edilməsi
 • Kommersiya əməliyyatları
 • Səhmlərin və ya aktivlərin satın alınması
 • Biznesin yenidən qurulması və yenidən təşkil edilməsi
 • Hüquqi auditlərin keçirilməsi
 • Səhmdar müqavilələri
 • Müflisləşmə prosedurunda hüquqi yardım

KOMMERSİYA HÜQUQU VƏ ƏQLİ MÜLKİYYƏT

 • Xidmətlərin və ya malların alqı-satqısı müqavilələri
 • İdarəetmə müqavilələri
 • Agent müqavilələri
 • Müqavilələriin idarə edilməsi
 • Françayzinq
 • E-ticarət
 • Reklam
 • Rəqabət və antiinhisar qanunvericiliyi
 • Məlumatların qorunması və məxfililik
 • Əmtəə nişanları, patentlər və faydalı modellər

TƏNZİMLƏNMƏ

 • Biznes fəaliyyəti üçün lisenziya və icazələrin alınması
 • Xidmətlərin və malların sertifikatlaşdırılması
 • Tənzimləyici qurumlar ilə danışıqlar
 • Korporativ etika və komplaeyns

MALİYYƏ VƏ QİYMƏTLİ KAĞIZLAR

 • Bankçılıq və korporativ borclanma
 • İstiqrazların yerləşdirilməsi
 • Lizinq müqavilələri
 • Qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatlar
 • Törəmə maliyyə alətləri
 • Sığorta
 • Korporativ maliyyə
 • Borcların restrukturizasiyası
 • Layihə maliyyəşdirilməsi və DÖT
 • Maliyyə xidmətlərinin tənzimlənməsi
 • İlkin ictimai təkliflər
 • Daşınmaz əmlak

MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

 • Məhkəməyəqədər mübahisələrə hüquqi baxış
 • Məhkəmələrdə mübahisələrin həlli
 • Əqli mülkiyyət mübahisələri
 • Beynəlxalq arbitrajda məsləhət
 • Xarici məhkəmə və ya arbitraj qərarların tanınması və icraya nəzarət
 • Əmək mübahisələri
 • Miqrasiya mübahisələri

ƏMƏK VƏ MİQRASİYA

 • Əmək müqavilələri
 • İR sahəsində hüquqi yardım
 • İş və yaşayış icazələri
 • Milliləşdirmə planları
 • Ştat restrukturizasiyası və ixtisarı